Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 12 2011

blumenkind
2742 d491 390
Reposted fromretaliate retaliate viasophielaura sophielaura
blumenkind
blumenkind
blumenkind
blumenkind

January 10 2011

blumenkind
1995 19e0 390
IT'S BLITZ
Reposted fromopuszek opuszek
blumenkind

a gdyby zostawić tak to wszystko za sobą ? wsiąść mp3, słuchawki i wypierdolić z dala od problemów. nie przejmować się niezapłaconymi rachunkami , szkołą , psem który nie dostał jedzenia i nie zamkniętymi drzwiami na klucz. iść, jak najdalej od problemów, rodziny i przyjaciół. nie odwracać się za siebie, nie myśleć - odpocząć.

Reposted frommefir mefir
blumenkind
Nothing teaches us as much as the loss about the value of people and things.
— unknown
Reposted fromstardust stardust
blumenkind
2783 90fa 390
Reposted bysvenomatdowntherabbithole
blumenkind
2755 047d 390
Reposted byoupsmirandogreendiamondgreendiamond
blumenkind
2805 fac1 390
blumenkind
2663 13bb 390
blumenkind
Reposted byImaaage Imaaage
blumenkind
blumenkind
Reposted byImaaagebibarella
blumenkind
2467 73cb 390
Reposted fromLifeline Lifeline viakopfmaedchen kopfmaedchen
blumenkind
0485 5373 390
Ich bin verloren in dem was ich bin und nicht sein will.
Reposted fromkopfmaedchen kopfmaedchen

January 09 2011

blumenkind
2426 9d54 390
blumenkind
8558 4ec9 390
blumenkind
trouble sleeping, trouble living.
Reposted fromhoupla houpla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl